20 de febrer, 2007

Moteros.

A la Comissió no Permanent de Seguretat Vial hem tractat una Proposició no de Llei presentada pel PP per tal que el Govern remeti a la Cambra informació detallada de les actuacions realitzades en els darrers anys per resoldre el tema de la substitució de les proteccions laterals que són un perill greu en el cas d’accidents de motocicleta.

Aquest tema és motiu d’important preocupació pels motoristes, i cada vegada que hi ha un accident amb resultats mortals derivats d’aquests elements ens arriben als Diputats/es un allau de queixes per tal que es resolgui.

Com que m’ha tocat fixar la posició del Grup Socialista en aquest debat he hagut de conèixer en quin estat estava la qüestió.

Val a dir que de resultes de la generalitzada preocupació existent es va publicar una Ordre Circular l’any 2004 sobre “Criterios de empleo de sistemas para protección de motoristas” que entrà en vigor el gener del 2005 que especifica les condicions tècniques que han de tenir aquestes proteccions per que no resultin perilloses en elles mateixes. Aquesta O.C. venia a corregir ordres anteriors, millorant-les per complir millor l’objectiu de la seguretat en cas d’accidents de motocicleta..

A partir d’aquí es va analitzar l’estat de la xarxa en la seva adequació a la nova norma, i a finals de l’any 2005 va quedar redactat el “Plan de Adecuación de los sistemas de contención a la nueva Orden Circular 18/2004 para protección de motociclistas”, que va anar a Consell de Ministres l’any 2006 i es va començar la seva aplicació que té un període d’execució de sis anys en un total d’actuacions de 1.505 km, i una inversió valorada en més de 46,6 milions d’euros.

D’aquest Pla ja s’han fet 164 Km el 2006, i el 2007 hi ha una previsió de 267,5 km més. Per tant, a més de que les noves proteccions s’han de fer amb la nova O.C. de 2004 es van corregint, d’acord amb el Pla aprovat el 2006, les antigues ja existents.

Cal dir que tot això fa referència a la xarxa de carreteres del Estat. Les administracions autonòmiques i locals en les carreteres de la seva titularitat i competència també estan obligades a fer les noves proteccions amb la normativa del 2004, i anar corregint la situació de les antigues. I aquí hi ha la necessitat de que també elaborin els Plans d’Adaptació corresponents i ho facin d’acord amb els seus recursos i capacitats.

Per tal de fer front a aquest darrer tema ja he fet una proposta d’actuació al portaveu del meu Grup Parlamentari en aquesta comissió no permanent que permeti ajudar a resoldre’l.

Vist tot l’exposat, he proposat en el debat que per part del GPS no hi havia inconvenient en recolzar la PNL el PP, que el Govern trameti informació detallada per trams i llocs, afegint-hi una esmena d’addició que insta també al Govern a continuar desenvolupant el Pla d’adequació del 2006 per tal que en l’àmbit de les carreteres de la seva titularitat quedi resolt completament el tema.

Aquesta proposta reformada s’ha aprovat per unanimitat.

Madrid, 20 de febrer.

1 comentari:

Dios bOro XD ha dit...

Bon dia, m'alegre de que et preocupes per el tema, ja que esta prou oblidat tant per polítics com per molta gent que no comparteix la afició de les motos.

Aquest pla per al nou any em pareix correcte, pero mentre aço es parla, a les carreteres no s'esta fent res, sense anar mes lluny aquest cap de setmana han mort 2 motoristes, un d'ells decapitat per un guardarrail.

Estem farts de promeses incomplides i el que cal fer es actuar.

Aixi pues, et done les gracie sper tindre aquest col·lectiu en conte, i compte amb que aquesta situacio de carreteres d'avui en dia, tan atrassada en comparació als altres països de la UE, es solucione de una vegada pertotes.

Una vegada mes, gracies