12 de maig, 2011

Nova tribuna.

Doncs no. La del passat mes d’abril no va ser la darrera tribuna. El GPS, les seves portaveus d’economia i d’hisenda, em van encarregar defensar la posició del grup en una Proposició de Llei del PP que pretenia establir una rebaixa permanent i sense contrapartides de la tributació dels rendiments de les activitats econòmiques a l’IRPF de les petites empreses i autònoms que tinguessin una xifra de negoci de menys de 5 milions d’euros.

Actualment ja existeix aquesta rebaixa només pels exercicis 2009, 2010 i 2011 per aquelles petites empreses que mantinguin o creïn nova ocupació, dins de les mesures conjunturals adequades a la situació econòmica. Però la proposta del PP anava en la seva línia habitual de rebaixar els impostos en general.

Resulta que, a més, aquesta proposta venia seguida alhora de demanades de que es mantingui l’equilibri pressupostari i que es continuïn, o s’augmentin, les inversions. Amb aquest panorama, vaig bastir la meva intervenció a la tribuna del Ple del Congrés amb les directrius rebudes de la Direcció del GPS.

Abans de centrar-ne en les causes per les que rebutjaríem la proposta, per començar vaig fer la següent introducció:

“¡Sensacional! ¡Fantástico¡ Señorías, ¿vieron ustedes el orden del día del Pleno de esta semana? ¿Qué es lo que nos propone el grupo Popular?

Punto 1, Proposición de Ley s/ rebajas fiscales para autónomos y pimes.
Punto 7, Moción para garantizar el control de las cuentas públicas y la estabilidad presupuestaria.
Punto 32, Interpelación al Gobierno sobre como piensa paliar el déficit de inversión.

¡Santo Dios! ¡Milagros a Fátima!

¿Podrían explicar cómo lo harían? ¿Bajar los impuestos, equilibrar el presupuesto y aumentar la inversión? ¿De verdad? ¿Qué Ministro de Hacienda se atreve con este programa? En el actual contexto, ¿Cómo lo explicarían a Europa?

¡Seriedad, señores y señoras diputados! Un poco de seriedad. ¡No está el horno para bollos! Estamos en la primera línea de batalla del combate financiero sobre las cuentas públicas que libran los países del euro. Ayúdenos a defenderla. No minen desde dentro nuestras posiciones, no las posiciones del Gobierno, sino las posiciones del país.”

La intervenció complerta es pot veure a les pàgines del diari de Sessions del Congrés.

A la votació, varem aconseguir derrotar la proposta de proposició no només amb els nostres vots. Hi ha altres grups parlamentaris que també pensen com nosaltres.

Madrid, 11 de maig.